STAROSTA OBCE


Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Funkčné obdobie starostu je 4- ročné a začína zložením sľubu. Činnosť starostu je zakotvená v § 13 zákona č. 369 / 1990 Z.z o obecnom zriadení. V minulosti tejto funkcii zodpovedal predseda MNV, prípadne ešte dávnejšie richtár.

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu a zaniká dňom zloženia sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Plat starostu stanovuje zákon č. 253 / 1994 Z . z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Novela č. 154 / 2011 uvedeného zákona v súčasnosti stanovuje plat starostovi obce v rozmedzí 1.000- 3.000 obyvateľov koeficient 2,20 násobku priemernej mzdy v NH.


Funkčné obdobie 2022 - 2026


V tomto funkčnom období funkciu starostu obce zastáva:

Ing. ŠTEFAN BUBEŇKO


Politická príslušnosť: DOBRÁ VOĽBA


Email: starosta@obeclastomir.sk
Zoznam starostov, predsedov MNV a richtárov v našej obci


 • starosta

 • (2022 - 2026) Ing. Štefan Bubeňko
 • (2018 - 2022) Ľubomír Šipoš
 • (2014 - 2018) Ľubomír Šipoš
 • (2010 - 2014) Ľubomír Šipoš
 • (2006 - 2010) Ľubomír Šipoš
 • (2002 - 2006) MVDr. Ján Jenčík
 • (1998 - 2002) Mária Hricová
 • (1995 - 1998) Ing.Emil Palkoci
 • (1994 - 3.12.1994) Július Jenčík
 • (1990 - 1994) Július Jenčík

 • predseda MNV

 • (1981 - 1990) Július Jenčík
 • (1971 - 1981) Michal Pikula
 • (1964 - 1971) Ján Koščo
 • (1960 - 1964) Juraj Tatarčík
 • (1958 - 1960) Ján Tirpák
 • (1958 - 1958) Ján Koščo
 • (1957 - 1958) Michal Koščo
 • (1956 - 1957) Juraj Tatarčík
 • (1951 - 1956) Michal Kočšo
 • (1949 - 1951) Andrej Gajdoš
 • (1948 - 1949) Ján Andrejko (predseda dočasnej spávnej rady)
 • (1947 - 1948) Ján Bindas - Balog
 • (1946 - 1947) Andrej Salay
 • (1946 - 1946) Andrej Vasiľ
 • (1944 - 1946) Michal Staško

 • starosta

 • (1929 - 1940) Juraj Kačmár
 • (1923 - 1929) Andrej Šaro
 • (1918 - 1923) Juraj Jenčík

 • richtár (birov)

 • (1903 - 1918) Ján Šaro
 • (1901 - 1903) Ján Kačmár
 • (1893 - 1901) Michal Šaro
 • (1889 - 1893) Andrej Bindas
 • (1864 - ?) Andrej Ivanko
 • 1828 Štefan Valiska (Podrichtár Ján Šaro)
 • 1776 Štefan (Istok) Valiska
 • 1715 Michal Valiska