ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V OBCI


Odpadové hospodárstvo obce pozostáva z viacerých častí. Ide predovšetkým o:

  • tuhý komunálny odpad,
  • separovaný zber,
  • drobný stavebný odpad,
  • likvidáciu biologického odpadu.Tuhý komunálny odpad


Tuhý komunálny odpad (TKO) likvidujú v našej obci na základe zmluvy Technické služby Michalovce. Výber poplatkov za TKO je realizovaný v rámci miestných daní. V súčasnosti je poplatok 9€ na osobu a rok. Vývoz odpadu je každých 14 dní, spravidla každý párny týždeň vo štvrtok.


Separovaný zber


Separovaný zber likvidujú v našej obci na základe zmluvy Technické služby Michalovce. Odvoz je realizovaný raz mesačne. Dátum si môžete pozrieť v kalendári obce na hlavnej stránke alebo v tomto dokumente.


Drobný stavebný odpad


Na drobný stavebný odpad sú určené veľkokapacitné kontajnery umiestnené v obci. Dva sú vždy pri miestnom cintoríne, jeden býva v priebehu roka umiestnený v inej časti obce.


Biologický odpad


Na likvidáciu biologického odpadu slúži obecná kompostáreň, vybudovaná za areálom základnej školy.Problematika vývozu tuhého komunálneho odpadu a poplatkov bola riešená na niekoľkých obecných zastupiteľstvách. Terajšia situácia je nasledovná. Obec každoročne dotuje vývoz tuhého komunálneho odpadu sumou takmer 5000€. Lastomír má z okolitých obcí takmer najnižší poplatok za vývoz odpadu vo výške 9€ na osobu a rok. Ak by sa mala platiť za odpad skutočná cena, poplatok by sa zdvihol o 4,5€ na osobu a rok. Denne je to suma 1,23 centa! Ročná faktúra zo strany technických služieb je približne 13 500€. Obec ale vyberie na miestnej dani 9000€ určených na tento účel. Cena je však vyrátaná na jednu domácnosť a jednu 110 litrovú zbernú nádobu. Bohužiaľ mnohí občania bežne vykladajú viacero nádob, bez toho aby mali akýkoľvek doplatok, alebo používajú nádoby 200 litrové.
Na obecnom zastupiteľstve preto bolo diskutovaných viacero variantov.
Pri vyplatení miestnej dane odovzdať daňovníkom nálepku, ktorou budú musieť označiť zbernú nádobu. Technické služby budú následne vyvážať iba označené nádoby. Ak bude chcieť občan vyvážať dve nádoby, bude musieť zaplatiť dvojnásobnú daň za vývoz odpadu.
Postupne zvyšovať miestnu daň za vývoz odpadu, tak aby pokrývala reálne náklady na vývoz odpadu.
Zvýšiť povedomie občanov o nutnosti separovať odpad, čím by sa nezvyšovali náklady na vývoz.
Na záver iba uvedieme, že za cenu 5000€, by obec mohla každoročne vybudovať alebo opraviť približne 200 - 250 metrov betónových chodníkov.