ROZPOČET OBCE


Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce. Základnou legislatívnou normou je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý rozpočet je členený na príjmovú a výdavkovú časť. Výsledný návrh rozpočtu musí obsahovať aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.


Výhľadový rozpočet na najbližšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.

rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET
Plánovaný rozpočet 2020 až 2022
rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET
Plánovaný rozpočet 2019 až 2021

Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka na svojich zasadnutiach odsúhlasuje aj priebežné plnenie rozpočtu. V ňom je uvedené, pri každej položke, aké je momentálne čerpanie.


rozpocet AKTUÁLNE ČERPANIE ROZPOČTU
Rozpočtový rok 2018

rozpocet 2018
Schválený rozpočet 2018
rozpocet 2017
Schválený rozpočet obce
rozpocet ...
...
rozpocet 2015
Schválený rozpočet obce
rozpocet 2018
Záverečný účet
rozpocet 2017
Záverečný účet
rozpocet 2016
Záverečný účet
rozpocet 2015
Záverečný účet
rozpocet 2018
Správa kontrolóra k rozpočtu 2018
rozpocet ...
...
rozpocet ...
...
rozpocet ...
...
rozpocet 2018
Výročná správa
rozpocet 2017
Výročná správa
rozpocet 2016
Výročná správa
rozpocet 2015
Výročná správa