ROZPOČET OBCE


Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce. Základnou legislatívnou normou je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý rozpočet je členený na príjmovú a výdavkovú časť. Výsledný návrh rozpočtu musí obsahovať aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstvaRokovanie plánované na jún 2022


rozpocet Záverečný účet 2021
Na prerokovanie 06/2022
rozpocet Rozpočet 1Q príjem
Na prerokovanie 06/2022
rozpocet Rozpočet 1Q výdaj
Na prerokovanie 06/2022

Rokovanie plánované na marec 2022


rozpocet Výdaj rok 2021
Na prerokovanie 03/2022
rozpocet Príjem za rok 2021
Na prerokovanie 03/2022


Výhľadový rozpočet na najbližšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.

rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET
Plánovaný rozpočet 2020 až 2022
rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET
Plánovaný rozpočet 2019 až 2021

Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka na svojich zasadnutiach odsúhlasuje aj priebežné plnenie rozpočtu. V ňom je uvedené, pri každej položke, aké je momentálne čerpanie.


rozpocet AKTUÁLNE ČERPANIE ROZPOČTU
Rozpočtový rok 2018


Časť dokumentov je schvaľovaných až po uzavretí roka. Príkladom je záverečný účet, ktorý za rok 2018 schváli Obecné zastupiteľstvo až v roku 2019. Pracovné materiály, sú preto uvedené vyššie a do tejto tabuľky sa dostanú až po prerokovaní a odsúhlasení OZ.rozpocet 2019
...
rozpocet 2018
Schválený rozpočet 2018
rozpocet 2017
Schválený rozpočet obce
rozpocet 2020
Záverečný účet
rozpocet 2019
Záverečný účet
rozpocet 2018
Záverečný účet
rozpocet 2017
Záverečný účet
rozpocet 2019
Výročná správa
rozpocet 2018
Výročná správa
rozpocet 2017
Výročná správa

Činnosť hlavného kontrolóra. Viacero správ sa uverejňuje až po skončení aktuálneho kalendárneho roka, po vykonaní kontrolnej činnosti a po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve.rozpocet 2020
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lastomír za rok 2020
rozpocet 2020
Správa kontrolóra k rozpočtu 2020
rozpocet 2020
Správa o kontrolnej činnosti 2020