Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Archív zmlúv
Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Rámcová kúpna zmluva Predaávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, mrazené potraviny a ostatné potraviny DMJ MARKET s.r.o.
0.00 €
2/2019 Finannčná dotácia JD na spoločenské ,kultúrne a športové podujatia Obec Lastomír
250.00 €
Rámcová dohoda na dodanei tovaru Dodávka chleba a pečiva Pekáreň KELPEK s.r.o.
0.00 €
1/2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 Obec Lastomír
12000.00 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M029 Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu Obec Lastomír
210549.49 €
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu -ŠJ CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Kúpno predajná zmluva Predaj a kúpa tovaru-vianočné ozdoby-elektrické osvetlenie na verejné priestranstvo na vianočný stčrom Mgr.Daniel Hulaj
200.00 €
6/2018 Finančná dotácia na opravu kostola Obec Lastomír
500.00 €
ZŠ 24/2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018 ZŠ Michalovce Krymská
62.00 €
QUO-51709-W9L/0 Uverejenenie inzercie Mediatel spol. s.r.o.
60.00 €
tz2018-05-15jv1 Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto umluve. TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školský rok 2018/2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018/2019 ZŠ Michalovce
186.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školský rok 2018/2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018/2019 ZŠ T.J. Moussona
124.00 €
Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní investície Spolufinancovanie investície rekonštrukcie strechy nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku Obecný futbalový klub Lastomír
17700.00 €
Zmluva č. 129792 08U02 Dotácia-projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Klub dôchodcov Environmentálny fond
80000.00 €
Kúpna zmluva Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl a školských zariadení M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Rozšírenie priestorov obecného úradu - sklad depozitu Marek Kičinka - M+K
15080.60 €
Zmluva č.72/2018/2337 Obnova Pamätníka oslobodenia a Pamätnej tabule v obci Lastomír Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
900.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt stavebné práce s názvom " Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Lastomír k sociálnej infraštruktúre,prostredníctvom zriadenia komunitného cenmtra" Ing.Jozef Šuľak
1500.00 €
ZM_SEP-IMRK2-2018-001978 Názov projektu-Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Lastomír k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra Ministerstvo vnútra SR
319037.55 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2018 Oprava šambrán okolo okeine a obklad vnútorných špaliet sadrokartón, postrek vonkajšej steny brizolitom Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
748.91 €
Zmluva o dielo č. 01/2018 Stavebné práce-MS Lastomír-Osadenie okien a oprava fasády Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
10368.70 €
Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Klub dôchodcov ZEPO, spol. s r.o.
126500.98 €
tz2018-06-26vs2 aktualizácie aplikačných počítačových programov TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, počas VIII.ročníka súťaže vo varení guľaša dňa 30.06.2018 v areály ZŠ Lastomír Spevácka skupina Trio z Humenného
200.00 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, počas VIII.ročníka súťaže vo varení guľaša dňa 30.06.2018 v areály ZŠ Lastomír Spevácka skupina Soľanka z Mihaľovec
120.00 €
Zmluva o grantovom účte zriadenie účtu Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo bezpečnostný projekt PP PROTECT s.r.o
30.00 €
č. 2018/NAF008 Finannčný príspevok na Rozšírenie priestorov obecného úradu o sklad depozitu. Obec Lastomír
2500.00 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Bc.Peter Vataha
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/26/2018 Finančný príspevok na projekt " MŠ Lastomír". Nadácia SPP
8000.00 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Ján Bodnár
0.00 €
4/2018 Finančná dotácia na rok 2018 Obec Lastomír
150.00 €
3/2018 Finančná dotácia na rok 2018 Obec Lastomír
500.00 €
2/2018 Finančná dotácia na rok 2018 Obec Lastomír
12000.00 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Kultúrne vystúpenie pri výročnej členskejn schôdzi JD Lastomír Spevácka skupina Lučane
120.00 €
1/2018 Finančná dotácia na rok 2018 Obec Lastomír
250.00 €
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu Zneškodnenie biologicky rozložiteľný odpad CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO.062018 Poskytovať komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Lungo Mare , s.r.o
1800.00 €
Zmluva č. 171236 Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy IFOsoft v.o.s.
33.00 €
ZM_SEP-IMRK-2017/001693 Predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok,práv a povinnosti medzi poskytovateľom a príjimateľom na realizáciu aktivít projektu ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.názov projektu-Romske hliadky Ministerstvo vnútra SR
95765.13 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilenje ochrany Zabezpečovať vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany Mgr. Peter Vaľo
150.00 €
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2017/2018 Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na školský rok 2017/2018 rok 2017 ZŠ Michalovce
248.00 €
ZŠ 20/2017 Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na rok 2017 ZŠ Michalovce Krymská
49.60 €
A9533609 Dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu,resp.zmene účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2017/2018 Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na školský rok 2017/2018 ZŠ T.J. Moussona
62.00 €
MZ 028-2017 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania aktivít projektu Výstavba komunitného centra v obci Lastomír TENDERTEAM, s.r.o.
1740.00 €
Zmluva o poskytovaní odborné poradenské konzultačné služby Poskytovať odborné poradenské konzultačné služby na uskutočnenie stavebných prác v rámci predloženia žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy OPKZP-P-SC431-2017-19 v rámci projektu-Stavebné úpravy OcU a kultúrneho domuO AKCEPTA s.r.o.
3000.00 €
Zmluva o dielo rekonštrukcia sociálnych zariadení v športovom areáli František Venceľ - Stolárstvo
15633.88 €
Dodatok k zmluve o nájme pozemku ročné nájomné za ornú pôdu a trvale trávnaté porasty Obec Lastomír
5.20 €
ZOD2017/007 Energetický audit budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Lastomír MAX ENERGY-Ing. Bežovský Marek,PhD.
960.00 €
ZOD 2017/008 Tepelnotechnický posudok budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Lastomír MAX ENERGY-Ing. Bežovský Marek,PhD.
260.00 €
Zmluva o dielo č. 03/2017 Oprava kuchyne ŠJ pri MŠ Lastomír Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
3604.32 €
Zmluva o dielo č. 16/2017 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2-Modernizácia a rekonštrukcia komunitného centra Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Zmluva o dielo č. 16/2017 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2-Modernizácia a rekonštrukcia komunitného centra Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Nafta /23/2017 Finančný príspevok na opravu strechy soc. zariadenia OFK -Lastomír Nadácia SPP
1000.00 €
Zmluva o dielo č. 13/2017 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok na realizáciu proj.v rámci výzvy, kód výzvy . OPLZ-PO5-2017-1 Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb -T-Com k zmluve č. 2029849094 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb T Com k zmluve č. 2028490862 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb -T-Com Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Vytvorenie folklórneho výkonu, folklórnej skupiny na podujatí deň matiek Folklórna skupina Hatalovčan
200.00 €
5/2017 Finančná dotácia na rok 2017 Obec Lastomír
500.00 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Ing. Ivan Kizivat
0.00 €
24ZVS0000073003M Záväzok PDS pripojiť žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
4/2017 Poskytnutie dotácie ZŤP na rok 2017 Obec Lastomír
150.00 €
Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností obcí Šamudovce, Krasnovce a Lastomír v súvislosti so zmenou územia týchto obcí Obec Šamudovce
0.00 €
3/2017 Poskytnutie dotácie OFK na rok 2017 Obecný futbalový klub Lastomír
12000.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľností Šteffan Sabo
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na prvý polrok 2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ ZŠ Michalovce Krymská
37.20 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na prvý polrok 2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ ZŠ Michalovce
111.60 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na prvý polrok 2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ ZŠ T.J. Moussona
37.20 €
2/2017 Oprava Pravoslávneho chrámu Pravoslávna cirkevná obec Lastomír
1000.00 €
Zmluva o dielo č. 1/2008 Výroba a dodanie stolov do kultúrneho domu František Venceľ-stolárstvo
3580.00 €
1/2017 Finančná dotácia Jednota dôchodcov Lastomír Obec Lastomír
250.00 €
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu Odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Dodatok č . 1 k zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy Nájomné za prenajaté poľnohospodárske pozemky Obec Lastomír
100.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZoD/20161025/ Osvetlenie cintorína ENERGOCOM Plus s.r.o
4692.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľností-prípojky Ing.Erik Andrejčin
0.00 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou produktu PROFIT za nižšie uvedených podmienok Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Zmluva č. 119391 08U03 o poskytnutí podpory z EF Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Environmentálny fond
44400.00 €
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce č. 4/2016 Finančná dotácia poskytnutá na elektroinštaláciu a nové svietdlá v reformovanom kresťanskom kostole , ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír
1000.00 €
Zmluva o dielo č.ZoD/20161025 Dodávka a montáž osvetlenia a kabeláže v priestoroch cintorína ENERGOCOM Plus s.r.o
5270.40 €
Zmluva o dielo č. 2/2016 Rekonštrukcia a modernizácia a oprava miestneho rozhlasu Deli Ing. Jaroslav Ďurovčík
20353.44 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti par.č.405/2 Martin Mazúr
0.00 €
Zmluva o poskytnutí fin.prostr. na CVČ Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na žiaka na rok 2016 Obec Lastomír
148.80 €
dodatok č. 1 k zmluve o dielo z 31.08.2016 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír ZEPO, spol. s r.o.
46736.86 €
zmluva o dielo - sanácia miest s nezákonne umiestgneným odpadom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír ZEPO, spol. s r.o.
61971.80 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie rok 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Mesto Michalovce - SOU
62.00 €
Zmluva č.160513 Programové vybavenie IFOsoft v.o.s.
66.00 €
Nafta /27/2016 Finančný príspevok na projekt Oprava strechy soc. zar. OFK Lastomír Nadácia SPP
1000.00 €
Zmluva o elektronickej kominikácií Dohoda o právach a povinnostiach .elektronické zasielanie dokumentov,elektronické služby Dovera a.s.
0.00 €
Zmluva č. VMI0713201503A Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberukomunálnych odpadov ENVI-PAK a.s.
0.00 €
VMI0713201503A Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberukomunálnych odpadov ENVI-PAK a.s.
0.00 €
č.16110303 odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2016 Slovgram
0.00 €
3/2016 dotácia na rok 2016 Obec Lastomír
150.00 €
Zmluva o dielo Dodávka gumoasfaltu-multifunkčné ihrisko Maro s.r.o
12177.52 €
dodatok č. 1 multifunkčné ihrisko Maro s.r.o
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1099/2015 predlženie termínu použitia a vyúčtovania dotácie 31.05.2016 Úrad vlády Slovenskej republiky
33986.00 €
MSVVaSSR-dotácia konzultačné a poradenské služby s vypracovaním žiadosti rekonštrukcia telocvične STUDNICA, n.o.
700.00 €
Koncesná zmluva prevádzka, modernizácia a údržba VO ENERGOCOM Plus s.r.o
0.00 €
č.0291/3030/2016 vecné bremeno v prospech oprávneného Obec Lastomír
0.00 €
č.0290/3030/2016 predaj pozemku Obec Lastomír
350.00 €
2/2016 Poskytnutie finančnej dotácie JD Obec Lastomír
250.00 €
1/2016 poskytnutie finančnej dotácie Obec Lastomír
12000.00 €
OPKZP-PO4-SC-431-2015-6 konzultačné a pordenské služby STUDNICA, n.o.
990.00 €
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Zývšenie energetickej efektívnosti budovy OcÚ STUDNICA, n.o.
0.00 €
1/2016 odchýt zabehnutých a túlavých zvierat FA-HUNTER-Igor Tomko
464.00 €
Zmluva o zneškodnení BRKO Vývoz odpadu ŠJ CONTAX EKO, s.r.o
15.60 €
dodatok č. 1 Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa " Zber a úprava bioodpadu Environmentálny fond
122133.23 €
26/2015 Lastomír viacúčelové ihrisko 33x18 m Maro s.r.o
35775.10 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ Poskytnutie fin.prostriedkov na CVČ Mesto Michalovce - SOU
200.00 €
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb audit účtovnej závierky Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
Zmluva č, 11236208U03 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Environmentálny fond
33801.00 €
CEZ:UV SR-1099/2015 Dotácia na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska Úrad vlády Slovenskej republiky
33986.00 €
Zmluva č. 107523 08U03 Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa " Zber a úprava bioodpadu Environmentálny fond
122133.23 €
Zmluva o dielo č. 57/2015 Stavebné práce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír SLOW-MAD Piešťany, s.r.o.
35580.00 €
Dodatok č.2 Rozšírenie infraštrukturálneho majetku VVS, a.s. KE
0.00 €
Dodatok č.1 Zmena termínu realizácie viacúčelového ihriska EUROVIA SK, a.s.
15640.40 €
2904/2015 Prevencia kriminality v obci Lastomír II. etapa Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
9400.00 €
746/171/2015/IÚ predaj kanalizácie za Laborcom Obec Lastomír
1.00 €
Nájomná zmluva prenájom časti KD Kromka , n.o.
1.00 €
Nafta /35/2015 finančný príspevok - výmena bočných dverí v KD Nadácia SPP
1000.00 €
Sponzorská zmluva školské ovocie PeDe Trade spol. s.r.o.
11.84 €
dodatok č. 1 nákup tovaru na podporu separovaného zberu v obci Lastomír BISO Schrattenecker s.r.o
0.00 €
dodatok č. 1 nákup technológie BISO Schrattenecker s.r.o
71281.00 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia soci.zariadení a spoj. chodby Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
15217.06 €
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci právna pomoc JUDR. Mikuláš Pavlík
240.00 €
Zmluva o bežnom účte Vedenie účtu v banke Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
č.4907.5060017VVA Zriadenie stavby Lastomír: viacúčelové ihrisko EUROVIA SK, a.s.
34267.60 €
rámcova dohoda Priebežné dodávanie kancelárskych potrieb MIPA- Ing. Paulina Ľudovít
0.00 €
14/2015 Finačný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu soc.zar. a chodby Nadácia SPP
2400.00 €
Sponzorská zmluva Sponzorský dar - školské ovocie 03/2015 PeDe Trade spol. s.r.o.
21.43 €
Dohoda o posyktovaní služieb reklamy služby Centrálny Vestník organizácií s.r.o.
240.00 €
rámcova dohoda Servis záhrdnej techniky a elektrického náradia Ing. Štefan Šesták - LONATER
0.00 €
zmluva - zneškodňovanie biologického odpadu Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - ŠJ CONTAX EKO, s.r.o
6.00 €
1/2015 Poskyt nutá dotácia Obec Lastomír
12000.00 €
Zmluva o zriadení SOU činnosť v oblasti ÚPSP Mesto Michalovce - SOU
0.00 €
Sponzorská zmluva peňažný dar na úhradu dodávok ovocia v rámci programu Školské ovocie za 02/2015 PeDe Trade spol. s.r.o.
16.92 €
Zmluva č. 150297 Dodávka programového vybavenia IFOsoft v.o.s.
79.20 €
2028490862 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
2028490862 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
2028490862 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
2029611940 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
2029849094 Balík služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Produkt PARTNER Výchoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodávka plynu RWE Gas Slovensko s.r.o.
0.00 €
Sponzorská zmluva peňažný dar na úhradu dodávok ovocia v rámci programu Školské ovocie za 01/2015 PeDe Trade spol. s.r.o.
9.78 €
12/2014 Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby Peter Vaľo
45.00 €
2014/ZŠ4 Sponzorský dar v rámci programu školské ovocie PeDe Trade spol. s.r.o.
22.56 €
zmluva č. 15484/2014 Prevencia kriminality v obci Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
13000.00 €
Zmluva o dielo č. 04/2014 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a chodby Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
16047.37 €
10/2014 Dodávanie kancelárskej techniky, servis a spotrebný materiál pre tlačiarne MICOMP spol. s r.o.
0.00 €
2014/ZŠ 2 Školské ovocie PeDe Trade spol. s.r.o.
30.08 €
dodatok č. 1 audit riadnej účtovnej závierky Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
0.00 €
2014/ZŠ Peňažný dar PeDe Trade spol. s.r.o.
6.08 €
1243/4010/2014 Uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou predávajúci prevedie svoje vlastníckej právo k odčleneniu pozemku na kupujúceho v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podieluo Východoslovenská distribučná a.s.
350.00 €
2014/OFK Bezplatné užívanie : Autobus dialkový značky KAROSA Obecný futbalový klub Lastomír
0.00 €
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl.Zákona č. 513/1991 Zb. KSK Rekonštrukcia strechy MŠ KSK Trading,spol.s.r.o.
249.80 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy MŠ KSK Trading,spol.s.r.o.
14140.41 €
VO - 05052014 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek Lungo Mare s.r.o.
1800.00 €
Dohoda o zaplatení splat.dlhu a odpustení jeho časti Zaplatenie splatného dlhu a odpustení jeho časti GORE, družstvo
134000.00 €
Zmluva o dielo č.03/20014 Projekt pe ohlásenie stavebných úprav OcÚ a KD Ing.arch.Mariana Bugálová
2500.00 €
10084008U01 dotácia z EF Environmentálny fond
34065.00 €
2514Z0197-00 Finančný príspevok na rekonštrukciu obecnej knižnice Nafta a.s.
1000.00 €
Zmluva o dielo 2/2014 Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Lastomír SCORP TRADE s.r.o
35821.02 €
2014/ Prima banka/EF Zmluva - dotácia z EF Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
A 7655615 telefónne služby Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
A/655760 telefónne služby Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
dodatok č. 3 k zmluve č. A/1180/02/2008 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
222.00 €
22/002/14 Splácanie úveru,inkaso a započítanie Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
22/002/14 Úver Prima banka Slovensko a.s.
134000.00 €
3/2014 Vedenie bežného účtu Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
2/2014 Kultúrne vystúpenie Folklórna skupina Hatalovčan
50.00 €
1/2014 Poskytnutie dotácie Obecný futbalový klub Lastomír
12000.00 €
2014/1 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku v obci Lastomír Rubikon M&L s.r.o.
100.00 €
15/2013 Bezodplatný prevod Didaktickej techniky Ústav informácií a prognoz školstva
5166.38 €
14/2013 Audit účtovnej závierky Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
13/2013 Povinnosť prevádzkovateľa požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví VVS, a.s. KE
0.00 €
12/2013 Bezodplatne prevedenie hnut.vecí-knihy,notebok,dataprojektor Štátny pedagogický ústav
394.66 €
11/2013 Obstarávateľská činnosť SÚP obce Lastomír, Sliepkovce,Šamudovce, Krásnovce Ing. Iveta Sabaková
1000.00 €
10/2013 Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Obec Šamudovce
754.30 €
10/2013 Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Obec Sliepkovce
932.95 €
10/2013 Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Obec Krasnovce
813.85 €
9/2013 Poskytnutie dotácie na spracovanie návrhu územného plánnu obce SR.Min.dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR
6930.00 €
8/2013 Finančný príspevok na Rekonštrukciu obecnej knižnice Nadácia SPP
1000.00 €
7/2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov Slovgram
33.50 €
6/2013 Poskytnutie služieb-mobil Slovak Telekom, a.s. BA
60.00 €
5/2013 Nájom nebyt.priest., areál školy, záhrada Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír
0.00 €
4/2013 Rekonštrukcia fasády ZŠ Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
7004.80 €
3/2013 Lastomír: Základná škola-rekonštrukcia fasády Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
20146.63 €
2/2013 Poskytnutie fin.prostr.na podporu záujmov. vzdelávania na rok 2013 Mesto Michalovce - SOU
270.00 €
1/2013 aktualizácia programu Ing. Ján Vlček - TOPSET
0.00 €
3/2012 Prenájom chlad. zar.a priestorov domu smútku Rubikon M&L s.r.o.
100.00 €
2/2012 Výkon čin.technika protipož.ochrany Peter Vaľo
1000.00 €
2512Z0288 Dar- počítač s príslušenstvom Nafta a.s.
0.00 €
210/2012 Overenie / audit/ riadnej účtovnej závierky Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
29/2012 Finančný príspevok Nadácia SPP
800.00 €
1 Počítačový program KATASTER DM-SERVIS, Danka Tkáčová
250.00 €
217/47/2012/IÚ Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi obcou Lastomír a VVS, a.s. VVS, a.s. KE
5228.05 €
01/2012 Spolufinancovanie ÚP Obec Sliepkovce
700.00 €
85677 08U01 Poskytnutie podpory z EF formou dotácie Environmentálny fond
44682.00 €
MB160312-02 Vytvorenie webstránky obce webex media, s.r.o.
172.00 €
104692262Z112 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
104691592Z112 BlackBerry Curve 9360 Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
104692143Z112 Nokia E52 INCL HOLDER Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
104691779Z112 HTC Desire S Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €